Offerte aanvragen
Generic filters
Exact matches only

Algemene voorwaarden

Laatste wijziging 6 december 2019

Algemene voorwaarden Viduate B.V.

 1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Viduate B.V. opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.Opdrachtnemer: Viduate B.V. gevestigd te Utrecht.
 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
  1. Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten van opdrachtnemer, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.
  2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
  2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever aan opdrachtnemer schriftelijk of digitaal heeft laten weten dat de offerte is geaccepteerd.
  3. Wijzigingen in een tot stand gekomen overeenkomst zijn slechts van kracht, indien deze schriftelijk tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.
  4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 4. Prijzen
  1. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en exclusief eventuele reis- en verblijfkosten, tenzij anders aangegeven. Deze kosten worden apart toegevoegd aan de eindfactuur.
  2. Opdrachtnemer stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtnemer bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat de opdrachtgever gedurende de uitvoering van de overeenkomst additionele wensen heeft, die niet in de offerte zijn opgenomen. De hieruit voortvloeiende extra werkuren en eventuele bijkomende kosten worden volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 5. Uitvoering van de overeenkomst
  1. Opdrachtnemer zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van het beoogde resultaat.
  2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. Indien een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, middelen en voorzieningen, alsmede wijzigingen hierin, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, middelen en voorzieningen niet tijdig of niet behoorlijk aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Aansprakelijkheid
  1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer ten opzichte van de opdrachtgever, is beperkt tot de nakoming van de verplichting om zich naar beste kunnen in te spannen om het met de opdrachtgever overeengekomen uit te voeren. De opdrachtgever is niet gerechtigd enige schadevergoeding te vorderen anders dan ter zake van het niet nakomen van bedoelde inspanningsverplichting.
  2. De aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, veroorzaakt door toerekenbare tekortkomingen, wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
  3. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren van alle aanspraken van derden die voortvloeien of direct of indirect verband houden met de werkzaamheden van opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.
  4. Opdrachtnemer verplicht zich alle door opdrachtgever ter beschikking gestelde bedrijfs- of persoonsgegevens zorgvuldig te bewaren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden, bijvoorbeeld tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
 7. Vertrouwelijkheid
  1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van opdrachtgever jegens derden, tenzij opdrachtnemer op grond van de wet of op grond van een gedrags- of beroepscode verplicht is informatie aan derden te verschaffen. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
 8. Intellectueel eigendom
  1. Concepten, ideeën, voorstellen, leveringen en producten, waaronder videoproducties en onderwijsmaterialen, die voor een opdrachtgever ontwikkeld worden, vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van opdrachtnemer. In geval van inbreuk op of misbruik van dit auteursrecht stelt opdrachtnemer de opdrachtgever in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.
  2. Op alle in 8.1 genoemde zaken van opdrachtnemer rust het auteursrecht. Deze zaken mogen niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, opdrachtnemer.
  3. Opdrachtnemer verleent aan de opdrachtgever een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor de in 8.1 genoemde zaken.
  4. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
  5. Het is de opdrachtgever en de gebruikers niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer toegestaan (enig deel van) de in 8.1 genoemde zaken op enigerlei wijze aan te wenden voor (extern) (her)gebruik gericht op, of bestemd voor enige derde (niet zijnde een gebruiker), anders dan binnen de grenzen van het citaatrecht of eventuele andere wettelijke beperkingen op het auteursrecht of het naburige recht.
  6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen mag het gebruiksrecht uitsluitend worden uitgeoefend door of ten behoeve van de gebruikers van de opdrachtgever, binnen het netwerk van de opdrachtgever en mogen deze nooit leiden of kunnen leiden tot enige vorm van – al dan niet commerciële – exploitatie van de in 8.1 genoemde zaken of enig gedeelte daarvan door de opdrachtgever of door de gebruikers. De opdrachtgever heeft de zorgplicht voor het naleven door de gebruikers van het gebruiksrecht.
  7. Het is opdrachtgever niet toegestaan de in 8.1 genoemde zaken of exemplaren daarvan of het gebruiksrecht, in welke vorm dan ook, af te geven of over te dragen of op welke wijze dan ook beschikbaar te maken voor enige derde, tenzij daarvoor vooraf schriftelijk toestemming is verkregen van opdrachtnemer.
  8. Indien derden beslag leggen op door opdrachtnemer geleverde zaken aan opdrachtgever, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  9. Geen enkele bepaling in de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht aan de opdrachtgever van rechten als bedoeld onder 8.1, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden.
 9. Honorarium
  1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer.
 10. Betaling
  1. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.
  2. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)-kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
  3. Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
 11. Reclames
  1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
  2. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden, aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.
 12. Opzegging
  1. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op een vergoeding die gebaseerd is op de tot dan toe gemaakte werkuren en kosten.
  2. Opdrachtnemer is gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst op te zeggen met onmiddellijke ingang, bij niet tijdige betaling door opdrachtgever. Opdrachtnemer behoudt ook in dit geval zijn recht op volledige betaling en tevens op de in 12.2 genoemde vergoeding.
  3. De overeenkomst kan door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden.
 13. Geldigheid
  1. Indien één of meerder bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of niet uitvoerbaar zijn, dan zullen de overige bepalingen daardoor niet beïnvloed raken. Zij blijven onverminderd van kracht.
  2. Opdrachtnemer zal in de onder deze algemene voorwaarden te sluiten overeenkomsten in overleg met de opdrachtgever zodanige nieuwe, voor de nietige, nietigverklaarde en/of vernietigde bepalingen in de plaats komende bepalingen vaststellen die de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen zoveel mogelijk nabij komen.
 14. Toepasselijk recht
  1. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen, die behoren bij de door opdrachtnemer met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van opdrachtnemer, voorzover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.